מדידות לקבלת טופס 4

תוכן עניינים

מודד מוסמך לצורך קבלת טופס 4

לצורך קבלת היתר בנייה מהרשויות יש לעבור תהליך ארוך עם מספר שלבים בירוקרטיים של אישור אנשי מקצוע מול הרשויות.
קבלת ההיתר מותנית בביצוע בדיקות ומדידות מדויקות של הנכס, לעבוד מול מערכות רישוי, לקבל אישורים מול חברות החשמל וחברות התקשורת, תאגיד המים ועוד.
תהליך קבלת היתר בנייה יכול לקחת חצי שנה ויותר אם הגשת הטפסים לא נעשתה באופן מקצועי, התהליך יכול להימתח גם שנים.

מהו טופס 4?

הגשת בקשה לטופס 4 יכולה להיות רק על ידי יזם הנכס, אדריכל, מהנדס או גורם רשמי שהיה מעורב בבניית הנכס שירות שיגיש את הטופס ליחידת הבנייה ברשות המקומית.

על מנת למלא טופס 4 יש להיעזר במודד מוסמך ומקצועי שימלא את הטופס באופן מדויק ולא יבזבז לכם זמן יקר.

מדובר בטופס רשמי המצהיר על גמר בנייה ואכלוס נכס לאחר מדידות מדויקות והגשת כל הטפסים הדרושים עבור הרשויות ועל פי דרישתם אך במידה ויש חריגה מהיתר הבניה יהיה עלכם להגיש עוד טפסים  מכיוון שהוועדה ברשות המקומית לא תנפיק טופס 4 וההליך לקבל ההיתר בנייה יעוכב עד להסדרת הצעדים שבוצעו בניגוד להיתר.

על בעל היתר הבניה להוכיח שעמד בכל הדרישות והתקנים כפי שאושרו על ידי הרשויות בהיתר הבנייה ולהציג תצהירים של בעלי מקצוע המאשרים את הביצוע של הדרישות לפי התקנות.

לאחר הגשת טופס 4 מתחיל הליך בדיקת המבנה לצורך חיבורו לכל התשתיות המקומיות.

ברגע שקיבלת טופס 4 תקבלו את תאריך סיום הבנייה באופן רשמי ואישור לאכלוס הבניין או הנכס.

מדידות ודרישות להגשת טופס 4 לרשויות

כמו שצוין קבלת אישור בנייה לאחר הגשת טופס 4 יכול להיות ארוך מאד ולכן מומלץ שתכירו את כל הדרישות מראש כדי לא לגרום לכם לעיכובים.
על הבקשה לטופס 4 והמסמכים הנלווים לו להיות חתומים על ידי עורך הבקשה, בעל ההיתר, האחראי לביקורת והמודד.
המסמכים יאשרו את כל הסעיפים בהתאם לחוק לקבלת היתר אכלוס.

להלן רק חלק ממדידות והדרישות שיש לבצע:

התאמת הבנייה בפועל להיתר הבנייה שהוצא, ובהתאם לתנאים ולדרישות של הרשות המקומית.אישור מהנדס או אדריכל שהמבנה מאושר למגורים שנעשו בו עבודות חיזוק וייצוב המתאימות לדרישות החוק.תצהיר רשמי מטעם מודד מוסמך על כך שהנכס נבנה בהתאם למקום על פי ההיתר, אשר מלווה במדידה הכוללת את  המפלסים הסופיים והמקסימליים של המבנה, ואת מיקומו.מדידות ובדיקות תקינות הבטון בשלד המבנה.

1) תעודה רשמית מטעם מכון התקנים על אטימות המרחבים המוגנים בבית.

2) אישור מהאדריכל על התאמת המבנה להיתר בהיבטים האדריכליים, ללא שינויים ו\או תוספות כלשהן.

3) אישור חברת הגז בדבר תקינות צינורות הגז במבנה

4) אישור פיקוד העורף בנוגע לביצוע פתרונות מיגון במבנה.

5) טופס מדידות מצב נוכחי של הנכס על ידי מודד מוסך זאת על מנת לוודא שאין חריגות בנייה והנכס תואם להיתר הבנייה של הרשות המקומית ולפי דרישתה.

6) פנייה לתאגיד המים שישלח נציג מטעמם לבדיקה תקינות של תשתיות ומערכות המים בנכס.

7) ארנונה – בעזרת טופס זה יש להצהיר על גמר בנייה במתחם ולרשום את הנכס ברשות המקומית.

8) מילוי טופס 10 – טופס זה מתבצע על ידי הקבלן שלד

9) אגף איכות הסביבה –  על מנת לקבל היתר יש לקבל חישוב של כמות הפסולת בניין ועודפי עפר.

10) אישור חברת תקשורת בזק לקבלת שירותים בנכס

11) אישור חברות הכבלים

12) הגשת טופס המצהיר כי השלד של הבניין בוצע על ידי קבלן רשום.

13) חברת פיקוח –  לפני תחילת הבנייה יש לתת ערבות למקרה של נזק

טופס 4